Vejledninger til PraktikportalenVelkommenPraktikstedspersonaleBehandling af personoplysningerBehandling af personoplysninger om kontaktpersoner og ansatte på praktiksteder

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner og ansatte på praktiksteder

Praktikportalen er en landsdækkende portal, der bruges til alle uddannelser på de danske professionshøjskoler, som benytter praktik i løbet af uddannelsen.

Praktikportalen håndterer alt omkring en studerendes praktikforløb. Personale på uddannelsen, studerende samt personale på det enkelte praktiksted har adgang til Praktikportalen. Det kræver ”log ind” at benytte portalen.

Når uddannelsen har registreret dig som kommende praktikvejleder, modtager du en mail med oplysning om adgang, log-ind mm.

Praktikportalen håndterer studerende for alle uddannelser på de danske professionshøjskoler. Det betyder, at der er praktiksteder, der selv opretter pladser direkte i Praktikportalen og praktiksteder, hvor det er den studerende eller UC-personale, der har ansvaret for at oprette praktikpladser. Hvilken kategori man som praktiksted hører ind under afhænger af den uddannelse, som praktikstedet er tilknyttet.

I forbindelse med anvendelsen af Praktikportalen registreres en række personoplysninger. Du kan læse om dette nedenfor.


Hvilke personoplysninger?
Praktikportalen behandler følgende oplysninger om dig:

  • Dine stamdata (eksklusivt cpr.nr.) Det er fx dit navn, email, telefonnummer, ansættelsessted og eventuelt ansættelsesstedets adresse.
  • Praktikoplysninger, fx korrespondance mellem praktikstedet, den studerende eller ansatte hos professionshøjskolen.
  • Eventuelle andre oplysninger, du måtte dele med andre brugere i Praktikportalen.


Formålet med behandlingen?
Formålene med behandlingen af dine personoplysninger er:

  • At sikre at praktikstedet er bekendt med rammer og vilkår for praktikforløbet, samt den studerendes arbejdsopgaver i praktikken og eventuelt arbejdstid pr. uge.
  • At sikre praktikstedets bedømmelse af den studerendes praktikforløb.
  • At smidiggøre kontakten mellem alle parter omkring et praktikforløb
  • At sikre sikker opbevaring af alle relevante data omkring praktikforløb.

 

Hvem er ansvarlig for behandlingen?
Behandlingen af dine personoplysninger sker jf. databeskyttelsesforordningen art. 6 1 e, som en del af professionshøjskolernes udbud af uddannelser. Det er den uddannelsesinstitution, der er ansvarlig for praktikforløbet, der også er ansvarlig for behandling af dine personoplysninger på Praktikportalen. Du kan se mere om uddannelsesinstitutionernes behandling af persondata på uddannelsesinstitutionernes hjemmesider, hvor du også kan finde kontaktoplysninger til uddannelsesinstitutionens databeskyttelsesrådgiver. Det er altid uddannelsesinstitutionen, som du skal kontakte hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine data.

 

Opbevaring af personoplysningerne 
Dine personoplysninger opbevares i Praktikportalen og kan evt. også fremgå af vores primære studieadministrative system. Der iværksættes oprydning af praktikstedspersonales brugerprofiler efter to års inaktivitet.

Hvis du læser opgaver og foretager bedømmelse af praktikophold i det digitale eksamenshåndteringssystem (WISEflow) via din adgang i Praktikportalen, videregives begrænsede personoplysninger (navn, e-mail, tlf.nr.) hertil. Formålet er at give dig adgang til systemet og sikre sikker login. Der iværksættes oprydning af praktikstedspersonales brugerprofiler efter et års inaktivitet.


Overførsel og videregivelse af personoplysninger 
Dine personoplysninger overføres ikke til andre interne eller eksterne parter end de nævnte aktører involveret i praktikkens gennemførelse.

Professionshøjskolerne har mulighed for at videregive dine oplysninger til forskningsformål eller i forbindelse med evalueringer eller andre relevante undersøgelser af praktikforløb. I den forbindelse vil du altid blive oplyst om dette.


Dine rettigheder 
I forbindelse med at professionshøjskolerne behandler dine personoplysninger, har du en række rettigheder som du har mulighed for at gøre brug af. Formålet med disse rettigheder er blandt andet at skabe åbenhed og gennemsigtighed i professionshøjskolernes behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte den ansvarlige professionshøjskole. Du har også mulighed for at kontakte databeskyttelsesrådgiveren på den ansvarlige professionshøjskole.

Ret til indsigt
Du har ret til at se de personoplysninger, som uddannelsesinstitutionen opbevarer – og du har ret til at få en kopi med oplysningerne udleveret gratis.

Ret til berigtigelse (rettelse)
Hvis du opdager, at uddannelsesinstitutionen behandler oplysninger om dig, som ikke er korrekte, har du ret til at få oplysningerne rettet.

Ret til sletning
Du har ret til at bede om at få slettet oplysninger om dig. Vær dog opmærksom på, at uddannelsesinstitutionerne i mange tilfælde er underlagt lovgivning, der betyder, at de ikke umiddelbart må slette de oplysninger, der behandles.

Ret til begrænsning af behandling 
Du har i visse tilfælde ret til at opnå begrænsning i behandling af dine personoplysninger. Det betyder, at uddannelsesinstitutionen ikke må behandle dine personoplysninger, kun opbevare dem.

Ret til indsigelse
Du har ret til at gøre indsigelse mod behandlingen af dine personoplysninger. Det betyder, at dine personoplysninger ikke længere må behandles, med mindre der er påviselige, vægtige og legitime grunde til behandlingen, der går forud for dine interesser, rettigheder og frihedsrettigheder, eller behandlingen er nødvendig for, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares.

Klage til Datatilsynet 
Du har ret til at klage til Datatilsynet over behandlingen af dine personoplysninger, hvis du mener, den er i strid med databeskyttelsesforordningen. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte databeskyttelsesrådgiveren på den enkelte uddannelsesinstitution.