Vejledninger til PraktikportalenPraktikvejleder Behandling af personoplysningerBehandling af personoplysninger om kontaktpersoner og ansatte på praktiksteder

Behandling af personoplysninger om kontaktpersoner og ansatte på praktiksteder

Efter persondataforordningens (forordning (EU) 2016/679 (GDPR)) artikel 13 og 14 skal vi som danske professionshøjskoler give dig en række oplysninger om, hvordan vi behandler dine personoplysninger i Praktikportalen.

De oplysninger vi skal give dig, er følgende:


Formålene med behandlingen af dine personoplysninger


 • At sikre praktikstedets godkendelse af den studerendes praktikforløb
 • At sikre at virksomheden er bekendte med rammer og vilkår for praktikforløbet, samt den studerendes arbejdsopgaver i praktikken og eventuelt arbejdstid pr. uge.


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger


Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b om kontraktsforhold
 • Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra c om retlige forpligtelse – herunder:
 • Professionshøjskoleloven (kapitel 2) med tilhørende bekendtgørelser
 • Lov om erhvervsakademiuddannelser og professionsbacheloruddannelser (kapitel 1,2,3, og 6) med tilhørende bekendtgørelser


Kategorier af personoplysninger


Vi behandler følgende kategorier af personoplysninger om dig:

 • Dine stamdata (eksklusivt cpr.nr.) Dette er fx dit navn, email, telefonnummer, ansættelsessted og eventuelt adresse (hvis tilgængeligt).
 • Praktikoplysninger, fx korrespondance mellem virksomheden, den studerende eller ansatte hos professionshøjskolen.
 • Eventuelle andre oplysninger, du måtte dele med andre brugere i praktikportalen.


Modtagere eller kategorier af modtagere


Vi videregiver eller overlader dine personoplysninger til følgende modtagere:

 • Studerende
 • Modtagere som du giver samtykke til at vi må videregive til


Overførsel til modtagere i tredjelande, herunder internationale institutioner


Vi vil ikke videregive dine personoplysninger til modtager i tredjelande, herunder internationale institutioner, uden dit samtykke.


Hvor dine personoplysninger stammer fra


Dine personoplysninger i Praktikportalen, stammer enten fra dig selv, den studerende (såfremt du har udleveret fx dine kontaktoplysninger til den studerende), eller en anden kontaktperson hos den virksomhed, hvor du er ansat.


Opbevaring af dine personoplysninger


Dine personoplysninger opbevares i Praktikportalen og kan evt. også fremgå af vores primære studieadministrative system. Begrænsede personoplysninger (navn, email) vil også fremgå af vores digitale eksamenshåndteringssystem, primært med det formål at give dig adgang til systemet.Retten til at trække samtykke tilbage


Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår her på siden.

Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.Dine rettigheder


Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os.


Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.


Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.


Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.


Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.


Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.


Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.


Klage

Du er altid velkommen til at klage til den professionshøjskole, der behandler dine personoplysninger. Kontaktoplysninger fremgår af denne side.

Derudover har du ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.